Real-time high availability Systems

 

Systemy High Availability (HA ) - zapewniające "wysoką dostępnąść" w czasie rzeczywistym należą do najbardziej wyrafinowanych rozwiązań zapwniających ciągłość działania systemów informatycznych co za tym idzie ciągłość usług . Należy pamietać, że wysoka dostępność może być realizowana na wielu płaszczyznach a ich skuteczność mierzona jest ciągiem cyfr "9" i sięga 99,999%, co daje poziom 5,25 min na przestrzeni roku, kidy system jest ne dostępny. Dla uproszczenia jednym z elementów zapewninenia wysokiej dostępości np. budowa klastrów serwerowych, których niezawodność uzyskuje sie poprzez redundację funkcji maszyn, których zasadniczym celem jest natychmiastowe przejęcie roli uszkodzonej maszyny serwerowej w sposób nie zauważalny dla użytkownika końcowego. Podobnie wygląda kwestia utrzymania ciągłości zasilania. Jednym ze sposobów zapewnienia niezawodności systemów zasilania jest ich redundancja, oraz wyposażenie środowiska w odpowieni system zasilania awaryjnego. Idąc dalej , poszczgólne składowe sieci teleinformatycznej, takie jak huby, swiche mają swój określony stopień niezawodności a odpowiednia konfiguracja i architektura pozwala uzyskać zbliżony do 100% poziom niezawodności. Analogicznie, kwestia wysokiej dostępności odnosi się do rozwiązań zapewniających ciągłość działnia usług, takich jak repozytoria dokumentów, oprogramowanie użytkowe czy systemy autoryzacji dostępu.

haBudowa środowisk, których fundamentalną cechą jest redundancja pociaga za sobą poważne koszty, których nie sposób pominąć rozważając kwestię projektowania infrastruktury odpornej na wystąpenie awarii. 

Nasza firma, dostrzega potrzeby klientów w zakresie posiadania rozwiązań niezawodnych, dających poczucie bezpieeczeństwa w każdych warunkach., adekwatnie do potrzeb. Oferujemy systemy zasilania oparte o rozwiązania wiodących producentów np. American Power Conversion, EVER Power Systems, CyberPower w postaci zasilaczy awaryjnych - UPS, listw antyprzepięciowych oraz architektury klastrowej w przypadku rozwiązań serwerowych.

Na szczególną uwagę zasługuje technologia wirtualizacji środowisk operacyjnych oraz rozwiązania "cloud computing". Szczególnie architektura hybrydowa oparta o tzw. chmurę prywatną i publiczną zasługuje na uwagę. Z jednej strony są to rozwiązania na wszechmiar nowoczesne, dające duże poczucie bezpieczeństwa z drugiej zaś strony są atrakcyjne cenowo i w znacznym stopniu pozwalają zredukować TCO.